สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
{{ pm25.val }}
PM 2.5
{{ lastUpdate }}
{{ pm25.val }}
PM 2.5
{{ pm25.val }}
PM 2.5
{{ pm25.val }}
PM 2.5
{{ pm25.val }}
PM 2.5
ระดับ PM2.5 0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
Credit: air4thai.pcd.go.th
Created by Bomb